Điếm bán Minh Thông Vương tại TRÀ VINH

  1. TP Trà Vinh
Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Lê Lợi 119 Lê Lợi, P.3 NT Huệ Quần 1 02943 858 838

 

2. H. Cầu Ngang

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
TT Cầu Ngang TT Cầu Ngang NT Đại Đồng 02943 832 101

 

3. H. Duyên Hải

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
TT Duyên Hải Thị Trấn Duyên Hải NT Vĩnh Minh 0939 770 520
/ 02943 832 250

 

4. H. Tiểu Cần

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
TT Cầu Quan Thị Trấn Cầu Quan NT Hạnh Lâm Xuân 0907 795 060

Bình luận facebook